Polityka prywatności

Data aktualizacji: 1 marca 2023 r.

Administratorem danych niniejszej strony internetowej jest XR Wizards sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce i działająca zgodnie z polskim prawem, z siedzibą pod adresem Pełczyńskiego 139/11, 01-471 Warszawa, Polska (w dalszej części tekstu określana jako „Wizards”, “Administrator”, „my”, „nas”).

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Zachęcamy do starannego zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności, w celu zrozumienia w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających stronę („użytkownik”, „podmiot danych”).

W niniejszym dokumencie omówiono następujące zagadnienia:

 1. Jakie dane osobowe zbieramy?
 2. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?
 3. W jaki sposób udostępniamy dane osobowe?
 4. Jak długo przechowujemy dane osobowe?
 5. Jakie użytkownik ma prawa i możliwości wyboru?
 6. Aktualizacja niniejszej Polityki Prywatności.
 1. Jakie dane na temat użytkownika zbieramy?

Możemy zbierać i przetwarzać następujące dane osobowe użytkownika zależnie od sposobu korzystania ze strony:

 1. Informacje o sieci: adres IP, rodzaj sieci, informacje o operatorze sieci i status połączenia sieciowego, informacje o lokalizacji;
 2. Informacje przekazane w formularzu kontaktowym (imię, nazwisko, numer telefonu, firma, treść wiadomości);
 3. Informacje o korzystaniu ze strony: historia przeglądania i kliknięć.
 1. W jakim celu wykorzystujemy dane użytkownika?

Dane osobowe mogą być przetwarzane:

 • w celu zapoznania się oraz udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną do nas za pomocą formularza kontaktowego na stronie https://mazerspace.com/contact lub za pomocą innych środków kontaktowych (podstawa prawna: art. 6. ust. 1 lit f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z podmiotem danych);
 • w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z podmiotem danych, a także podjęcia działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. lit b RODO);
 • w celu wykonania obowiązków przewidzianych w prawie, w szczególności w prawie podatkowym i rachunkowym lub ochrony danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 • w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa prawa art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci obrony interesów i praw);
 • w celu kontaktowania się z podmiotem danych w związku z realizacją lub negocjowaniem umowy pomiędzy firmą do której należy podmiot danych oraz udzielania podmiotowi danych odpowiedzi lub wyjaśnień, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci zawierania i realizacji umów); oraz
 • w celu wysyłania newslettera z informacjami marketingowymi, jeżeli podmiot danych wyraził na to zgodę (podstawa prawna: art. 6 lit 1 RODO, tj. zgoda podmiotu danych).
 1. W jaki sposób udostępniamy dane użytkownika?
 • Dane osobowe są przekazywane zewnętrznym podmiotom (podwykonawcom), z których Administrator korzysta w celu świadczenia swoich usług, przede wszystkim firmie świadczącej profesjonalne usługi informatyczne oraz księgowości;
 • Zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa: Wizards może udostępniać dane osobowe użytkownika, aby spełnić wymogi obowiązujących norm i przepisów prawa, na wezwanie organów regulacyjnych, sądów lub właściwych urzędów albo w celu zabezpieczenia swoich praw i interesów;
 • Reorganizacja działalności: Dane osobowe użytkownika mogą też zostać ujawnione innej spółce w związku z fuzją, przejęciem, sprzedażą aktywów (np. umowy o świadczenie usług) albo przekazaniem realizacji usługi;
 • Dane osobowe użytkownika są przechowywane na terenie UE. Wizards przestrzega wszystkich obowiązujących wymogów prawnych, by chronić dane osobowe obywateli UE przekazywane poza obręb EOG. Aby móc udostępniać dane w obrębie naszej grupy, stosujemy standardowe klauzule umowne UEw celu zapewnienia jednakowego poziomu ochrony danych osobowych użytkownika nawet w miejscach, gdzie przepisy UE nie mają bezpośredniego zastosowania.
 1. Jak długo przechowujemy dane użytkownika?

Nie będziemy przechowywać danych osobowych użytkownika dłużej, niż to jest konieczne dla zrealizowania celów określonych w tym dokumencie. Dotyczy to w szczególności następujących okresów przechowywania:

 • Okres wykonywania umowy lub przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania podmiotu danych;
 • Okres przedawnienia roszczeń, jakie będzie mógł podnosić Administrator i jakie będą mogły być podnoszone przeciwko Administratorowi;
 • Okres niezbędny do spełnienia obowiązków wynikających z prawa.

Niezależnie od powyższego, dane osobowe są przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

 1. Jakie użytkownik ma prawa?

W celu skorzystania z praw podmiotów skontaktuj się z administratorem danych za pomocą formularza kontaktowego lub wyślij e-mail na adres: privacy@mazerspace.com

Prawo podmiotu danychOpis
Prawo dostępu do danych(art. 15 RODO)Użytkownik może zażądać potwierdzenia, czy jego dane osobowe były przedmiotem przetwarzania i, jeśli ma to zastosowanie, zażądać wydania kopii swoich danych osobowych, które przetwarzamy.
Prawo do przenoszenia danych(art. 20 RODO)Użytkownik może uzyskać określone, udostępnione nam przez siebie informacje w formacie możliwym do odczytu maszynowego.
Prawo do usunięcia danych(„prawo do bycia zapomnianym”)(art. 17 RODO)W pewnych okolicznościach użytkownik może żądać usunięcia swoich danych.
Prawo do sprostowania danych(art. 16 RODO)Użytkownik ma prawo sprostować nieprawidłowe dane lub uzupełnić dane niekompletne.
Wycofanie zgody(art. 7 par. 3 RODO)Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
Prawo do sprzeciwu(art. 21 RODO)Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w określonych celach, na przykład na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Prawo do ograniczenia przetwarzania(art. 18 RODO)W określonych okolicznościach użytkownik może ograniczyć zakres przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli użytkownik chce skontaktować się z nami skontaktować lub złożyć zażalenie albo pytanie co do sposobu przetwarzania swoich danych osobowych przez Wizzard prosimy o przesłanie zgłoszenia tutaj: privacy@mazerspace.com

Użytkownik może też złożyć skargę w lokalnym Urzędzie Ochrony Danych.

 1. Ciasteczka

Szczegółowe informacje dotyczące ciasteczek oraz tego w jaki sposób je wykorzystujemy dostępne są na naszej Polityce Cookies.

 1. Aktualizacja niniejszej Polityki Prywatności

Wizard zastrzega sobie prawo do aktualizacji tego dokumentu w każdej chwili. W przypadku aktualizacji tej Polityki Prywatności powiadomimy użytkownika z wyprzedzeniem o wszelkich istotnych zmianach, które będą mieć wpływ na przetwarzanie jego danych osobowych. Użyjemy w tym celu wiadomości e-mail albo innej formy kontaktu bezpośredniego.

Najbardziej aktualna wersja tej Polityki Prywatności znajduje się tutaj. Data ostatniej aktualizacji dokumentu jest zawsze oznaczona na początku.